-------------------------------------------------------------------------
UZITEČNÉ JEDNOŘÁDKOVÉ SKRIPTY PRO SED (Unixový stream editor) 29.12.2005

Sestavil Eric Pement - pemente[at]northpark[dot]edu       verze 5.5 
Přeložil Josef Moudřík - j.moudrik[at]seznam[dot]cz

Nejnovější verze tohoto souboru (v Angličtině) je obvykle na:
  http://sed.sourceforge.net/sed1line.txt
  http://www.pement.org/sed/sed1line.txt

Tento soubor je také dostupný v ostatních jazycích:
 Čínsky   - http://sed.sourceforge.net/sed1line_zh-CN.html
 Czechsky  - http://sed.sourceforge.net/sed1line_cz.html    
 Holandsky  - http://sed.sourceforge.net/sed1line_nl.html
 Francouzsky - http://sed.sourceforge.net/sed1line_fr.html
 Německy   - http://sed.sourceforge.net/sed1line_de.html

 Portugalsky - http://sed.sourceforge.net/sed1line_pt-BR.html


MEZERY V SOUBORU:

 # za každý řádek přidá volný řádek
 sed G

 # za každý řádek přidá volný řádek a navíc zajistí, že nikde
 # nebudou dva volné řádky za sebou
 sed '/^$/d;G'

 # za každý řádek přidá dva volné řádky
 sed 'G;G'

 # odstraní každý druhý řádek
 sed 'n;d'

 # vloží prázdný řádek před každý řádek, který obsahuje "regex"
 sed '/regex/{x;p;x;}'

 # vloží prázdný řádek za každý řádek, který obsahuje "regex"
 sed '/regex/G'

 # vloží prázdný řádek před i za každý řádek, který obsahuje "regex"
 sed '/regex/{x;p;x;G;}'

ČISLOVÁNÍ:

 # očísluje všechny řádky v souboru (zarovnání vlevo). Použití tabulátorů
 # (viz. poznámka o \t níže) zajistí odsazení.
 sed = filename | sed 'N;s/\n/\t/'

 # očísluje řádky v souboru (čísla vlevo, zarovnání vpravo)
 sed = filename | sed 'N; s/^/   /; s/ *\(.\{6,\}\)\n/\1 /'

 # očísluje řádky v souboru jen pokud řádek není prázdný
 sed '/./=' filename | sed '/./N; s/\n/ /'

 # spočte řádky (namísto "wc -l")
 sed -n '$='

PŘEVODY TEXTU A NAHRAZOVÁNÍ:

 # V UNIXu: převede DOSové nové řádky (CR/LF) na Unixový formát.
 sed 's/.$//'        # předpokladá že řádky konči CR/LF
 sed 's/^M$//'       # v bash a v tcsh stiskni Ctrl-V, poté Ctrl-M
 sed 's/\x0D$//'      # pracuje s ssed, gsed 3.02.80 a vyšší

 # V UNIXu: převede Unixové nové řádky (LF) na DOSový formát.
 sed "s/$/`echo -e \\\r`/"      # příkazová řádka v ksh
 sed 's/$'"/`echo \\\r`/"       # příkazová řádka v bash
 sed "s/$/`echo \\\r`/"        # příkazová řádka v zsh
 sed 's/$/\r/'            # gsed 3.02.80 a vyšší

 # V DOSu: převede Unixové nové řádky (LF) na DOSový formát.
 sed "s/$//"             # 1. způsob
 sed -n p               # 2. způsob

 # V DOSu: převede DOSové konce řádek (CR/LF) na Unixový formát.
 # Funguje pouze s editorem sed z UnxUtils, verze 4.0.7 a vyšší. Verze
 # UnxUtils lze zjistit přepínačem "--text", viz. tez přepínač "--help".
 # Jinak převod DOSového nového řádku na Unix pomocí sedu nejde. Užijte "tr".
 sed "s/\r//" infile >outfile     # UnxUtils sed verze 4.0.7 ci vyšší 
 tr -d \r < infile >outfile      # GNU tr verze 1.22 nebo vyšší

 # smaže prázdné místo (mezery, tabulátory) na začátku každé řádky
 # zarovná celý text vlevo
 sed 's/^[ \t]*//'          # viz. poznámka '\t' níže
 
 # smaže prázdné místo (mezery, tabulátory) na konci řádky
 sed 's/[ \t]*$//'          # viz. poznámka '\t' níže

 # smaže prázdné místo (mezery, tabulátory) ze začátku i z konce
 sed 's/^[ \t]*//;s/[ \t]*$//'

 # vloží 5 mezer na začátek každé řádky
 sed 's/^/   /'

 # zarovná celý text vpravo, na celkovou šířku 79 znaků ve sloupci
 sed -e :a -e 's/^.\{1,78\}$/ &/;ta' # zarovná na 78 znaků + 1 mezera

 # vycentruje celý text do středu 79 znakového sloupce. První způsob
 # počítá mezery na začátku a na konci jako normální znak, druhým
 # jsou mezery na začátku odstraněny.
 sed -e :a -e 's/^.\{1,77\}$/ & /;ta'           # 1. způsob
 sed -e :a -e 's/^.\{1,77\}$/ &/;ta' -e 's/\( *\)\1/\1/' # 2. způsob

 # prohodí (najde a nahradí) "foo" a "bar" na každé řádce
 sed 's/foo/bar/'       # nahradí jen první výskyt na řádce
 sed 's/foo/bar/4'      # nahradí jen čtvrtý výskyt na řádce
 sed 's/foo/bar/g'      # nahradí všechny výskyty na řádce
 sed 's/\(.*\)foo\(.*foo\)/\1bar\2/' # nahradí předposlední výskyt
 sed 's/\(.*\)foo/\1bar/'      # nahradí poslední výskyt

 # nahradí "foo" výrazem "bar" JEN na řádkách, které obsahují "baz"
 sed '/baz/s/foo/bar/g'

 # nahradí "foo" vy$razem "bar" JEN na řádkách, které neobsahují "baz"
 sed '/baz/!s/foo/bar/g'

 # nahradí "scarlet", nebo "ruby", nebo "puce" výrazem "red"
 sed 's/scarlet/red/g;s/ruby/red/g;s/puce/red/g'  # větsina sedů
 gsed 's/scarlet\|ruby\|puce/red/g'        # pouze GNU sed

 # vypíše soubor od konce (namísto "tac")
 # chyba (vlastnost) v editoru HHsed verze 1.5 smaže prázdné řádky
 sed '1!G;h;$!d'        # 1. způsob
 sed -n '1!G;h;$p'       # 2. způsob

 # vypíše řádky od konce (namísto "rev")
 sed '/\n/!G;s/\(.\)\(.*\n\)/&\2\1/;//D;s/.//'

 # spojí každé dvě řádky (jako "paste")
 sed '$!N;s/\n/ /'

 # pokud řádka končí zpětným lomítkem připojí následující řádku
 sed -e :a -e '/\\$/N; s/\\\n//; ta'

 # pokud řádka začíná rovnítkem připojí ji k předchozí řádce
 # a nahradí "=" mezerou
 sed -e :a -e '$!N;s/\n=/ /;ta' -e 'P;D'

 # přidá čárky k číslům - změní "1234567" na "1,234,567"
 gsed ':a;s/\B[0-9]\{3\}\>/,&/;ta'           # GNU sed
 sed -e :a -e 's/\(.*[0-9]\)\([0-9]\{3\}\)/\1,\2/;ta' # ostatní sedy

 # přidá mezery k čislům - změní "1234567" na "1 234 567"
 gsed ':a;s/\B[0-9]\{3\}\>/ &/;ta'           # GNU sed
 sed -e :a -e 's/\(.*[0-9]\)\([0-9]\{3\}\)/\1 \2/;ta' # ostatní sedy
 
 # přidá čárku k čislům s desetinnou čárkou a znaménkem mínus (GNU sed)
 gsed -r ':a;s/(^|[^0-9.])([0-9]+)([0-9]{3})/\1\2,\3/g;ta'

 # přidá prázdnou řádku po každé páté řádce (po 5, 10, atd.)
 gsed '0~5G'         # pouze GNU sed
 sed 'n;n;n;n;G;'       # ostatní sedy

VYPSÁNÍ URČITÝCH ŘÁDEK:

 # vypíše prvních 10 řádek v souboru (namísto "head -n 10")
 sed 10q

 # vypíše první řádku souboru (namísto "head -n 1"
 sed q

 # vypíše posledních 10 řádek v souboru (namísto "tail")
 sed -e :a -e '$q;N;11,$D;ba'

 # vypíše poslední 2 řádky souboru (namísto "tail -n 2")
 sed '$!N;$!D'

 # vypíše poslední řádku souboru (namísto "tail -n 1")
 sed '$!d'          # 1. způsob
 sed -n '$p'         # 2. způsob

 # vypíše předposlední řádku v souboru
 sed -e '$!{h;d;}' -e x       # pro 1-řádkový soubor vypíše prázdnou řádku
 sed -e '1{$q;}' -e '$!{h;d;}' -e x # pro 1-řádkový soubor vypíše řádku
 sed -e '1{$d;}' -e '$!{h;d;}' -e x # pro 1-řádkový soubor nevypíše nic
		
 # vypíše pouze řádky, které obsahují "regexp" (namísto "grep")
 sed -n '/regexp/p'      # 1. způsob
 sed '/regexp/!d'       # 2. způsob

 # vypíše pouze řádky, které NEobsahují "regexp" (namísto "grep -v")
 sed -n '/regexp/!p'     # 1. způsob, viz. zadání
 sed '/regexp/d'       # 2. způsob, kratší kod

 # vytiskne řádku před tou, která obsahuje "regexp"
 sed -n '/regexp/{g;1!p;};h'

 # vytiskne řádku po té, co obsahuje "regexp"
 sed -n '/regexp/{n;p;}'

 # vytiskne číslo řádky obsahující "regexp", řádku před ní, jí samotnou
 # a řádku po ní (podobně "grep -A1 -B1")
 sed -n -e '/regexp/{=;x;1!p;g;$!N;p;D;}' -e h

 # grep pro AAA, BBB a CCC (v libovolném pořadí)
 sed '/AAA/!d; /BBB/!d; /CCC/!d'

 # grep pro AAA, BBB a CCC (v tomto pořadí)
 sed '/AAA.*BBB.*CCC/!d'

 # grep pro AAA, nebo BBB, nebo CCC (namísto "egrep")
 sed -e '/AAA/b' -e '/BBB/b' -e '/CCC/b' -e d  # větsina sedů
 gsed '/AAA\|BBB\|CCC/!d'            # pouze GNU sed

 # vypíše odstavec obsahující AAA (odstavce jsou odděleny prázdnými řádkami)
 # HHsed verze 1.5 musí mit 'G;' po 'x;' v následujících třech skriptech
 sed -e '/./{H;$!d;}' -e 'x;/AAA/!d;'

 # vypíše odstavec obsahující AAA, BBB a CCC (v libovolném pořadí)
 sed -e '/./{H;$!d;}' -e 'x;/AAA/!d;/BBB/!d;/CCC/!d'

 # vypíše odstavec obsahující AAA, nebo BBB, nebo CCC
 sed -e '/./{H;$!d;}' -e 'x;/AAA/b' -e '/BBB/b' -e '/CCC/b' -e d
 gsed '/./{H;$!d;};x;/AAA\|BBB\|CCC/b;d'     # pouze GNU sed

 # vypíše jen řádky s 65 znaky, nebo víc
 sed -n '/^.\{65\}/p'

 # vypíše jen řádky s méně než 65 znaky
 sed -n '/^.\{65\}/!p'    # 1. způsob, viz. zadání
 sed '/^.\{65\}/d'      # 2. způsob, kratší zápis

 # vypíše soubor od "regexp" do konce
 sed -n '/regexp/,$p'

 # vypíše část souboru dle čísla řádek (řádky 8-12, včetně)
 sed -n '8,12p'        # 1. způsob
 sed '8,12!d'         # 2. způsob

 # vypíše řádku číslo 52
 sed -n '52p'         # 1. způsob
 sed '52!d'          # 2. způsob
 sed '52q;d'         # 3. způsob, rychlé i na velkých souborech
 
 # počínaje 3-tí, vypíše každou sedmou řádku
 gsed -n '3~7p'        # pouze GNU sed
 sed -n '3,${p;n;n;n;n;n;n;}' # ostatní sedy

 # vypíše část souboru mezi dvěma výrazy (včetně)
 sed -n '/Iowa/,/Montana/p'       # pozor na VELKÁ a malá písmena

MAZÁNÍ VYBRANÝCH ŘÁDEK:

 # vypíše vše AŽ na oblast mezi "Iowa" a "Montana"
 sed '/Iowa/,/Montana/d'

 # smaže duplicitní, po sobě jdoucí řádky ze souboru (namísto "uniq").
 # První řádka v řade duplicitních zůstane, ostatní jsou smazány.
 sed '$!N; /^\(.*\)\n\1$/!P; D'

 # smaže duplicitní řádky nejdoucí po sobě. Pozor na přetečení bufferu,
 # jinak užijte GNU sed.
 sed -n 'G; s/\n/&&/; /^\([ -~]*\n\).*\n\1/d; s/\n//; h; P'

 # smaže všechny řádky výskytující se jednou (namísto "uniq -d")
 # (soubor musí být seřazen)
 sed '$!N; s/^\(.*\)\n\1$/\1/; t; D'

 # smaže prvních 10 řádek v souboru
 sed '1,10d'

 # smaže poslední řádku
 sed '$d'

 # smaže poslední dvě řádky
 sed 'N;$!P;$!D;$d'

 # smaže posledních deset řádek
 sed -e :a -e '$d;N;2,10ba' -e 'P;D'  # 1. způsob
 sed -n -e :a -e '1,10!{P;N;D;};N;ba' # 2. způsob

 # smaže každou osmou řádku
 gsed '0~8d'              # pouze GNU sed
 sed 'n;n;n;n;n;n;n;d;'        # ostatní sedy

 # smaže řádky obsahující "pattern"
 sed '/pattern/d'

 # smaže všechny prázdné řádky ze souboru (jako "grep '.' ""
 sed '/^$/d'              # 1. způsob
 sed '/./!d'              # 2. způsob

 # pokud je víc prázdných řádek po sobě, smaže je až na první
 # smaže prázdné řádky ze začátku souboru (namísto "cat -s")
 sed '/./,/^$/!d'     # 1. způsob, nenechá mezeru na začátku, 1 u EOF
 sed '/^$/N;/\n$/D'    # 2. způsob, nechá 1 mezeru na začátku, 0 u EOF
 
 # smaže všechny po sobě jdoucí prázdné řádky až na první dvě
 sed '/^$/N;/\n$/N;//D'

 # smaže prázdné řádky na začátku souboru
 sed '/./,$!d'

 # smaže všechny prázdné řádky na konci souboru
 sed -e :a -e '/^\n*$/{$d;N;ba' -e '}' # běží na všech sedech
 sed -e :a -e '/^\n*$/N;/\n$/ba'    # taktéž, až na gsed 3.02.*

 # smaže poslední řádku všech odstavců
 sed -n '/^$/{p;h;};/./{x;/./p;}'

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ:

 # odstraní formátováni nroff (znak, backspace - pro ztučnění písma)
 # z manuálových stránek. Příkaz 'echo' může v Unix System V shellu
 # a v bash shellu vyžadovat přepínač -e.
 sed "s/.`echo \\\b`//g"  # dvojité uvozovky jsou v Unixu nutností
 sed 's/.^H//g'       # v bash/tcsh, stiskni Ctrl-V a pak Ctrl-H
 sed 's/.\x08//g'      # hex výraz pro sed 1.5, GNU sed, ssed

 # vypíše hlavičku zprávy pro Usenet/e-mail
 sed '/^$/q'        # smaže vše po první prázdné řádce

 # vypíše tělo zprávy Usenet/e-mail
 sed '1,/^$/d'       # smaže všechno do první prázdné řádky

 # vypíše pole Předmět, ale odstraní úvodní část "Subject: "
 sed '/^Subject: */!d; s///;q'

 # vypíše hlavičku pro návrat zprávy
 sed '/^Reply-To:/q; /^From:/h; /./d;g;q'

 # oddělí hlavičku s e-mailovou adresou 
 # (viz předchozí skript)
 sed 's/ *(.*)//; s/>.*//; s/.*[:<] *//'

 # přidá znak "> " na začátek každé řádky - citace zprávy
 sed 's/^/> /'

 # smaže úvodní "> " ze začátku každé řádky - zrušení citace
 sed 's/^> //'

 # odstraní většinu HTML tagů
 sed -e :a -e 's/<[^>]*>//g;/zipup.bat
 dir /b *.txt | sed "s/^\(.*\)\.TXT/pkzip -mo \1 \1.TXT/" >>zipup.bat

TYPICKÉ POUŽITÍ: Sed na vstupu příjímá jeden nebo více přikazů a aplikuje
je postupně na každou řádku vstupu. Poté co je řádka zpracována je
předána na standartní výstup. Předchozí přiklady předpokládají vstup ze 
standartního vstupního zařízení (roura, apod...). Jeden, nebo více
souborů mohou být specifikovány na přikazové řádce, pokud vstup není ze
stdinu. Výstup je odeslán na stdout.

 cat filename | sed '10q'    # na vstupu roura
 sed '10q' filename       # to samé, bez cat
 sed '10q' filename > newfile  # výstup přesměrován na disk

Pro dalši informace o syntaxi doporučujeme knihy: 
sed & awk, 2nd Edition - Dale Dougherty and Arnold Robbins (O'Reilly,1997)
UNIX Text Processing - Dale Dougherty and Tim O'Reilly (Hayden Books, 1987)
nebo tutoriály od Mika Arsta viz - U-SEDIT2.ZIP. (všude možně)
Pro ovládnuti mocného nástroje sed musíte znát Regulárni výrazy:
Mastering Regular Expressions" by Jeffrey Friedl (O'Reilly, 1997)
Manuálové stránky jsou také užitečné. Nikoliv sice pro laika, poslouží
však skvěle jako reference. Zkuste "man sed", "man regexp", nebo
podsekci "man ed".

SYNTAXE UVOZOVEK: Předchozí příklady užívají jednoduché uvozovky ('...')
namísto uvozovek dvojitých ("..."), protože je sed doma především na
Unixových systémech. Jednoduché úvozovky zabrání shellu aby bral v potaz
znak ($). Také pozor na kombinaci (`...') uvnitř ("..."). Uživatelé "csh"
shellu a jemu podobných budou muset ke správnému běhu příkladů zauvozovkovat
také (!) se zpětným lomítkem (\!). DOSové verze sedu vyžadují ("...").

POUŽITÍ '\t' VE SKRIPTECH: Pro přehlednost jsme v příkladech používali
výraz '\t' pro vyjádření tabulátoru (0x09) ve skriptech. Nicméně,
většina verzí sedu zkratku '\t' nepozná, raději tedy používejte klávesu TAB.
'\t' je podporován jako regulární znak v awku, perlu a HHsedu, sedmodu
a GNU sedu verze3.02.80.

VERZE SEDU: Verze sedu se liší a drobné rozdíly mezi nimi jsou patrné.
Většina nepodporuje značky (:name) nebo skokové přikazy (b,t) uvnitř
příkazu, pokud nejsou na konci. Když se používá co nejpřenosnější
syntaxe příkazy mohou být i poněkud kostrbaté:
  sed -e '/AAA/b' -e '/BBB/b' -e '/CCC/b' -e d

v porovnání s rešením v GNU sedu:

  sed '/AAA/b;/BBB/b;/CCC/b;d'   # nebo dokonce
  sed '/AAA\|BBB\|CCC/b;d'

Navíc pamatujte, že zatímco mnoho sedů podporuje příkaz "/one/ s/re1/re2"
mnoho NEpodporuje příkaz "/one/! s/re1/re2/" s mezerou před "s". Snažte
se onu mezeru nepoužívat.

OPTIMALIZACE PRO RYCHLOST: Pokud je nutné zvýšit výkonnost (velké
soubory, apod.) je vhodné dát před příkaz "s" výraz "/hledej/" :

  sed 's/foo/bar/g' filename     # standartní substituce
  sed '/foo/ s/foo/bar/g' filename  # mnohem rychlejší
  sed '/foo/ s//bar/g' filename   # zkrácená syntaxe

Pokud chcete vypsat jen kus souboru, je velmi vhodné použít příkaz "q".
Ten velmi urychlí práci s velkými soubory.

  sed -n '45,50p' filename      # vypíše řádky 45 - 50
  sed -n '51q;45,50p' filename    # to samé, jen o dost rychleji

Máte-li nějaké další skripty, které byste rádi publikovali, nebo
objevili-li jste chybu v tomto dokumentu, kontaktujte prosím autora.
Připojte vaší verzi sedu, operační systém a podstatu problému.
Aby mohl být Váš skript prohlášen za "one-liner" (jednořádkáč :-) musí
být kratší (nebo roven) 65 znaků.
Naše díky patří:
 
 Al Aab          # zakladatel "seders list"u
 Edgar Allen       # všelicos
 Yiorgos Adamopoulos   # leccos
 Dale Dougherty      # autor "sed & awk"
 Carlos Duarte      # autor "do it with sed"
 Eric Pement       # autor tohoto dokumentu
 Ken Pizzini       # autor GNU sedu verze 3.02
 S.G. Ravenhall      # skvělý "de-html" skript
 Greg Ubben        # příklady a pomoc
-------------------------------------------------------------------------

Valid XHTML 1.0 Strict